دانلود زيرنويس

Sub.filmha

The Legend of the Blue Sea (Pooreun Badaui Junsu / 푸른 바다의 전설) Imdb Flag

  • سال انتشار: 2016
  • زيرنويس با امتياز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
توضیحات زیرنویس
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E20.EnD.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub  
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19.2016  
SaVsa ساره www.sunflowermag.com 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E18.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15 (2016)  
SaVsa مترجم: ساره www.sunflowermag.com 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13  
www.sunflowermag.com مترجم: ساره 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E09.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V2(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.2016.V1(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSu 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E02.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub:ترجمه و زیرنویس►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설The.Legend.of.the.Blue.Sea.All.Episode.1-20.2016(asianopus.in)  
opUs-Sub Team►► Asianopus.in►► https://telegram.me/OpusSub 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E09.[seouldl.ir].srt  
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E07.[seouldl.ir].srt  
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E06.[seouldl.ir].srt  
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[seouldl.ir].srt  
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[seouldl.ir].srt  
سایت: seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl دو نسخه رنگی و ساده 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E03.[seouldl.ir].srt  
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E02.[seouldl.ir].srt  
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl 
دانلود زیرنویس 푸른.바다의.전설Legend.of.the.Blue.Sea.E01.[seouldl.ir].srt  
سایت: http://seouldl.ir کانال مینهو: @minozminho1987 کانال فیلم و سریال کره ای: @seouldl  
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E11(barcode)  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E10(barcode)  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E08(barcode)  
کانال ما@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E07(barcode)  
کانال ما@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E06(barcode)  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E05(barcode)  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E04(barcode)  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E03(barcode)  
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir   
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설The.legend.of.the.blue.sea.E01(barcode)  
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설Tha.legend.of.the.blue.sea.E02(barcode)  
@barcodesubtitle Kore.fsm-dl.ir 
دانلود زیرنویس 푸른 바다의 전설.the.Legend.of.the.Blue.Sea.E01(تیم پارادوکس)  
تیم ترجمه پارادوکس @paradox_persiansub 
دانلود زیرنویس 이민호의 앞터V(LEE MIN HO's Early Interview)  
DoNyA - Mahsany @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The.Legend.Of.The.Blue.Sea.Ep5.{SeriesManiac}.PersianSub  
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
دانلود زیرنویس THE.LEGEND.OF.THE.BLUE.SEA.EP3[CITY3RIAL.IR]  
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال مترجمان : بهار (BAHAR) فاطمه (@HAMED_ALV) و با همکاری تیم ترجمه ی مینیک 
دانلود زیرنویس The.Legend.Of.The.Blue.Sea.ep2.(Series.Maniac)  
تیم ترجمه ی مِینیَک👌 ترجمه ی فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای. به جمع ما بپیوندید: tlgrm.me/Seriesmaniac 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep02.SeriesManiac.PersianSub  
 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.Ep01.SeriesManiac.PersianSub  
 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E19-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E17-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E16-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E15-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.The.Blue.Sea.E15  
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E14  
Web: MovieBan.xyz | Telegram ID: @MovieBan | مووی بان 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E13-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E12-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E11-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E10.{SeriesManiac}.PerisanSub  
Series Maniac ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک برای دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای در کانال ما عضو بشید @SeriesManiac 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E08.{SeriesManiac}.PersianSub  
تیم ترجمه ی مِینیَک دانلود فیلم و سریال های آمریکایی و کره ای با زیرنویس اختصاصی SeriesManiac.ir  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E07-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E06-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E05.[CITY3RIAL.IR]  
زیرنویس فارسی قسمت 5 سریال افسانه ی دریای آبی به سایت سیتی سریال مراجعه فرمایید >> CITY3RIAL.IR مترجمین : بهار ، فاطمه ، مینیک 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.SeriesManiac.PersianSub  
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.[CITY3RIAL.IR]  
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RiAL.IR مترجمین : بهار _ فاطمه _تیم مینیک  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E04.(BARCODE)  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E03.(SeriesManiac)  
ترجمه ی اختصاصی تیم مِینیَک SeriesManiac.ir 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01-PerSub(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01_E02  
دانلود سریال های دیگر در :: mrmoviez.net 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.SeriesManiac.PersianSub  
تیم ترجمه ی مِینیَک SeriesManiac.ir فیلم و سریال کره ای و آمریکایی با زیرنویس اختصاصی 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01.161116.720p-NEXTp  
نخسه هماهنگ زیرنویس 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.E01 [STARDRAMA.IR , CITY3ERIAL.IR]  
دانلود فیلم و سریال کره ای به روز با زیرنویس فارسی STARDRAMA.IR CIY3ERIAL.IR 
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E06  
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E05  
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E04  
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E03  
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E02  
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
دانلود زیرنویس The.Legend.of.the.Blue.Sea.1080p.S01.E01  
هماهنگ با واچ فیلم فقط تنظیم و اپلود  
دانلود زیرنویس The legend og the blue sea ep 01  
ترجمه ی اختصاصی سایت سیتی سریال و ستاره دراما CITY3RIAL.IR STAR DRAMA.IR مترجمین : بهاره _ فاطمه _ مهدی  
دانلود زیرنویس The Legend of The Blue Sea.E07  
@barcodesubtitle 
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 20 END  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 19  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 18  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 17  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 16  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 15  
Nasrin @persiandreamteam 
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 14  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 13  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 12  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 11  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 10  
Sofy - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 09  
Nasrin - Sofy @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 08  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 07  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 06  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 05  
Setareye shargh - Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 04  
Rasselas @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 03  
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 02 - Directors Cut  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 02  
Rasselas - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Edit  
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 01 - Directors Cut  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 01 - 20 END  
Nasrin - Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس The Legend of the Blue Sea Episode 01  
Setareye shargh - Rasselas @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس THE LEGEND OF THE BLUE SEA EP 2  
زیرنویس اختصاصی سایت سیتی سریال CITY3RIAL.IR مترجمین : بهاره فاظمه هانیه مهدی و همکاری با سایت استاردراما 
دانلود زیرنویس T.L.O.T.S.E02(@arirangfa_channel)  
مراجعه فرمائيد @arirangfa_channel براي ديدن قسمتهاي بعدي با زيرنويس آريرانگفا به کانال تلگرام  
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.Teaser3  
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com  
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.Teaser2  
این سریال را با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.Teaser1  
این سریال با ترجمه ی تیم آفتابگردان دنبال کنید sunflowermag.com 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E20  
http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E18  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E17  
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermag.E16  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E14  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E12  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ مترجمین این قسمت : محبوبه، ساره 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E11  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E10  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E08  
حتما در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E07  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E06  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E05  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E04  
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E03  
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E02  
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com  
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.E01  
حتماً در مجله عضو شوید SunFlowermaG.com نسخه ی کامل شده 
دانلود زیرنویس SunFlowermaG.09  
حتماً در مجله عضو شوید http://sunflowermag.com/ 
دانلود زیرنویس minho_v.live.[seouldl.ir]  
مصاحبه مینهو | راجب این درام هم توشه مترجمین: سحر ، سروناز ، سمیه کانال تلگرام: @minozminho1987 سایت دانلود فیلم و سریال: seouldl.ir 
دانلود زیرنویس Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.3  
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
دانلود زیرنویس Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.2  
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید  
دانلود زیرنویس Legend.of.the.Blue.Sea.Teaser.1  
www.ksdl.ir زیرنویس اختصاصی کره سریال | برای دانلود این سریال با تمام کیفیت های موجود به سایت مراجعه کنید 
دانلود زیرنویس 11 [The Legend of the Blue Sea] Min Chae – Love Road MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 10 [The Legend of the Blue Sea] Sejeong (gugudan) – If Only MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 09 [The Legend of the Blue Sea] Park Yoon Ha - Day By Day MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 08 [The Legend of the Blue Sea] Coffee Boy - Would I Do This MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 07 [The Legend of the Blue Sea] Ken (VIXX) - Fool MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 06 [The Legend of the Blue Sea] Lee Sun Hee - Wind Flower MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 05 [The Legend of the Blue Sea] Sung Si Kyung - Someday, Somewhere MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 04 [The Legend of the Blue Sea] Ha Hyun Woo - Shy Boy MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 03 [The Legend of the Blue Sea] Jung Yup - Lean On You MV  
Nasrin @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 02 [The Legend of the Blue Sea] Yoon Mirae - A World That Is You MV  
Setareye shargh @persiandreamteam  
دانلود زیرنویس 01 [The Legend of the Blue Sea] LYn - Love Story MV  
Setareye shargh @persiandreamteam  

برچسب ها